Renginių kalendorius
Liepa 2024
P
A
T
K
P
Š
S
    
* Kalendoriaus funkcionalumo aprašymas
Svetainė yra pildoma ir tobulinama. Jei matote netikslumų, prašome mums pranešti. Ačiū!

Darbo apmokėjimo sistema

PATVIRTINTA
VšĮ Antano Mončio meno muziejaus direktorės
2024 m. vasario 6 d.
įsakymu Nr. 8
 
 
VŠĮ antano mončio meno muziejaus
DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA
 
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
 
1. VšĮ Antano Mončio meno muziejaus (toliau – AMMM) darbo apmokėjimo sistema (toliau – Sistema) reglamentuoja darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarką, darbo užmokesčio apskaičiavimą, pareiginės algos koeficiento dydžio nustatymo kriterijus, priemokų, ar kitų darbo užmokesčio sudedamųjų dalių dydžių ir jų skyrimo tvarką, atsiskaitymo su darbuotojais terminus.
2. Sistema parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu (toliau – Darbo kodeksas), Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų, kurių savininkė ar dalininkė, turinti daugiau negu pusę balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, yra valstybė ar savivaldybė, vadovų ir darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą (toliau – darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą), taikoma apskaičiuojant ir išmokant pagal darbo sutartis (toliau – DS) dirbančių darbuotojų darbo užmokestį, Vyriausybės strateginės analizės centro parengtomis Valstybės ar savivaldybės viešojo administravimo įstaigose ar institucijose dirbančių tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos kūrimo gaires.
3. Sistema nustatoma vadovaujantis teisinio apibrėžtumo, teisėtų lūkesčių apsaugos ir visokeriopos darbo santykių teisių gynybos, darbo santykių stabilumo, teisingo mokėjimo už darbą, vienodo atlygio už tokį patį ir vienodos vertės darbą, darbuotojų lygybės, nepaisant jų lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos, sveikatos būklės, ketinimo turėti vaiką (vaikų), įvaikį (įvaikių), globotinį (globotinių), rūpintinį (rūpintinių), santuokinės ir šeiminės padėties, priklausymo politinėms partijoms, profesinėms sąjungoms ir asociacijoms aplinkybių, nesusijusių su valstybės tarnautojų dalykinėmis savybėmis, laisvų kolektyvinių derybų ir teisės imtis kolektyvinių veiksmų, skaidrumo ir viešumo principais.
4. Sistemoje vartojamos sąvokos atitinka Darbo kodekso, Darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo sąvokas. Tai, kas nenumatyta šioje Sistemoje, sprendžiama taip, kaip nustatyta Darbo kodekse, Darbuotojų darbo apmokėjimo įstatyme ir kituose teisės aktuose.
5. Darbo apmokėjimo sistema nustatoma kolektyvinėje sutartyje, jos nesant – Palangos jaunimo ir savanorystės centro vidaus darbo tvarkos taisyklėse. Prieš PJSC vadovui nustatant ar keičiant darbo apmokėjimo sistemą turi būti Darbo kodekso nustatyta tvarka įvykdytos informavimo ir konsultavimo procedūros.
 
6. Įstaigos darbuotojų darbo užmokestį sudaro:
6.1. pareiginė alga;
6.2. priemokos;
6.3. mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą, darbą, kai yra nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų, ar budėjimą;
6.4. premijos, skiriamos paskatinti darbuotoją už veiklos rezultatus;
6.5. kitos darbo užmokesčio dalys, jeigu jų taikymas nustatytas darbuotojų darbo apmokėjimo sistemoje.
7. AMMM vadovo darbo užmokesčio apmokėjimo tvarką nustato dalininkų teises ir pareigas įgyvendinanti institucija.
II SKYRIUS
PAREIGYBIŲ LYGIAI
 
8. Pareigybei lygis priskiriamas įvertinus pareigybei reikalingą darbo patirtį, išsilavinimą, veiklos sudėtingumą, atsakomybės ir savarankiškumo lygį, papildomų įgūdžių ar žinių, svarbių einamoms pareigoms turėjimą, darbo sąlygas ar kitus kriterijus. Aukščiausias yra 5 lygis, žemiausias – 1 lygis (1 lentelė).
 
1 lentelė. Pareigybių lygiai ir jų priskyrimo lygiams kriterijai
Pareigybės lygis
Pareigybių priskyrimo lygiams kriterijai
1 lygis
Pareigybė reikalauja techninio pobūdžio funkcijų vykdymo: darbui atlikti reikalingi tam tikri įgūdžiai ir (ar) žinios; funkcijos aiškiai apibrėžtos, dirbama pagal paprasčiausias arba sudėtingesnes taisykles (procedūras).
Tam tikrais atvejais gali būti reikalingi savarankiški sprendimai, gebėjimas adaptuotis pagal situaciją.
2 lygis
Pareigybė reikalauja pradinio ir aukštesnio lygmens atskiros srities specialisto kompetencijų, vykdant funkcijas su nuolatine priežiūra arba techninio pobūdžio funkcijų vykdymo. Darbui atlikti reikalingos žinios bei patirtis leidžia dirbti grupėje ir savarankiškai; funkcijos yra apibrėžtos, bet reikalingi savarankiški sprendimai ir gebėjimas adaptuotis pagal situaciją.
3 lygis
Pareigybė reikalauja atskiros srities eksperto kompetencijų - profesionalumo, gebėjimo savarankiškai rengti sprendimus ir (ar) teikti siūlymus dėl AMMM veiklos, strategijos bei politikos formavimo. Pareigybei pavesta vykdyti tiesioginį darbą su kultūros projektų partneriais, koordinuoti ir kuruoti renginius, vykdyti projektinę veiklą.
4 lygis
Pareigybė reikalauja aukštos kompetencijos ir (ar) specialios srities (-čių) eksperto kompetencijų - profesionalumo, gebėjimo koordinuoti, savarankiškai rengti sudėtingus sprendimus ir (ar) teikti siūlymus dėl AMMM veiklos, strategijos bei politikos formavimo ir (ar) prireikus konsultuoti tam tikros srities klausimais. Pareigybei pavesta vykdyti tiesioginį darbą su projektų dalyviais, partneriais, rėmėjais, konsultuoti tam tikros srities klausimais AMMM veiklos kontekste, vykdyti ir (ar) organizuoti projektinę veiklą, ir (ar) telkti partnerius ir rėmėjus, ir (ar) kurti AMMM viešąjį įvaizdį.
5 lygis
Pareigybė reikalauja aukštos kompetencijos, profesionalumo, gebėjimo savarankiškai priimti sudėtingiausius sprendimus, taip pat ir dėl AMMM strategijos bei politikos formavimo.
Pareigybei pavesta kuruoti AMMM pavestų tikslų įgyvendinimą, vadovauti AMMM.
 
 
 
 
III SKYRIUS
PAREIGINĖS ALGOS NUSTATYMAS
 
9. Priimant į pareigas darbuotoją:
9.1. šios Sistemos priedo 1 lentelėje pasirenkama pareigybė ir parenkamas pradinis taikytinas atitinkamo lygio pareigybei nustatytas minimalus koeficientas;
9.2. pagal pretendento įgytą išsilavinimą pritaikomas konkretus priedas prie koeficiento, nustatytas šios Sistemos priedo 2 lentelėje;
9.3. pagal pretendento profesinio darbo patirtį minimalaus koeficiento ir koeficiento priedo suma didinama Sistemos priedo 3 lentelėje nustatytu dydžiu.
9.4. apskaičiuotas pareiginės algos koeficientas apvalinamas iki šimtųjų dalių ir nurodomas darbo sutartyje.
10. Pareiginė alga apskaičiuojama koeficientą dauginant iš pareiginės algos bazinio dydžio.
11. Įstaigos darbuotojui negali būti mokamas mažesnis nei minimalus darbo užmokestis.
12. Pasikeitus teisės aktams, šalies ekonominei situacijai, darbuotojui įgijus aukštesnę kvalifikaciją, vadovo sprendimu gali būti mokamas didesnis darbo užmokestis arba pritaikytas didesnis darbo apmokėjimo tarifas. Tokiu atveju pakeičiama pareiginė alga, nustatomas naujas koeficientas.
13. Išimtiniais atvejais, kai yra būtinybė ir siekiama išlaikyti AMMM veiklos strateginę reikšmę, kai išskirtinių kompetencijų darbuotojų (pvz., pareigybė susijusi su itin siaurų, specifinių kompetencijų, žinių turėjimu) pasiūla darbo rinkoje yra itin ribota, nustatant darbuotojo pareiginės algos koeficientą, galimas nukrypimas nuo Apraše nurodomų pareiginės algos koeficiento dydžio nustatymo kriterijų. Tokioms pareigybėms gali būti nustatomas iki 50 procentų didesnis maksimalus pareiginės algos koeficientas nei, kad pagal kriterijus apskaičiuotas maksimalus šios pareigybės pareiginės algos koeficiento dydis, tačiau ne didesnis, negu AMMM vadovui nustatytas maksimalus pareiginės algos koeficientas.
14. Pareiginės algos koeficientas nurodomas AMMM pareigybių sąraše arba tos pareigybės aprašyme, taip pat – priėmimo į pareigas konkurso skelbime arba taikomas tarnybinio kaitumo būdu į šias pareigas perkeliant valstybės tarnautoją, arba atkuriant tarnautojo statusą.
15. Kai darbo užmokesčio rinkos pokyčiai lemia nenuoseklius atlygio vidutinių reikšmių skirtumus tarp atskirų pareigybių, siekiant užtikrinti tolygius ir proporcingus santykius tarp pareigybių, nustatant darbo užmokesčio atskaitos taškus, gali būti naudojama išlyginamoji mediana – atskaitos taškas, kuris atspindi nuoseklų ir pagrįstą skirtumą tarp pareigybės vidutinių darbo užmokesčių reikšmių.
 
 
IV SKYRIUS
priemokos, MOKĖJIMAS UŽ DARBĄ POILSIO IR ŠVENČIŲ DIENOMIS, NAKTIES IR VIRŠVALANDINĮ DARBĄ, DARBĄ, KAI YRA NUKRYPIMŲ NUO NORMALIŲ DARBO SĄLYGŲ, PREMIJOS
 
16. AMMM darbuotojui gali būti skiriamos priemokos:
16.1. už pavadavimą (jeigu raštu pavedama laikinai atlikti kito darbuotojo funkcijas);
16.2. už papildomų užduočių, suformuluotų raštu, atlikimą (jeigu dėl to viršijamas įprastas darbo krūvis arba atliekamos pareigybės aprašyme nenumatytos funkcijos);
16.3. už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą (jeigu padidėjęs darbų mastas atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, neviršijant nustatytos darbo laiko trukmės).
17. Skiriamos priemokos dydį nustato įstaigos vadovas. Skiriama priemoka negali būti mažesnė kaip 10 procentų darbuotojo pareiginės algos, o skiriamų priemokų, nurodytų šioje dalyje, suma negali būti didesnė negu 80 procentų darbuotojo pareiginės algos.
18. Priemokos mokėjimas nutraukiamas, jei išnyksta jos skyrimo aplinkybės, arba pakeičiamas, kai pasikeičia aplinkybės, kurių pagrindu priemoka buvo skirta (sumažėja papildomo darbo krūvis, papildomų pareigų ar užduočių skaičius ir pan.).
19. Priemokos skiriamos neviršijant AMMM darbo užmokesčiui skirtų lėšų.
20. Esant tarnybinei būtinybei dirbti poilsio ir švenčių dienomis, naktį, virš nustatytos darbo laiko trukmės ar budėti, darbuotojas motyvuotą prašymą pateikia AMMM vadovui. Leidimas dirbti įteisinamas AMMM vadovo įsakymu.
21. Už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą ar darbą, kai yra nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų, mokama Lietuvos Respublikos darbo kodekso 144 straipsnio 1–4 dalyse nustatytais minimaliais dydžiais.
22. Darbuotojo prašymu darbo poilsio ar švenčių dienomis laikas ar viršvalandinio darbo laikas, padauginti iš Lietuvos Respublikos darbo kodekso 144 straipsnio 1–4 dalyse nustatyto atitinkamo dydžio, gali būti pridedami prie kasmetinių atostogų laiko.
23.Darbuotojo buvimas ne darbovietėje, bet esant pasirengusiam atlikti tam tikrus veiksmus ar atvykti į darbovietę kilus būtinybei įprastiniu poilsio laiku (pasyvusis budėjimas namie), nelaikomas darbo laiku, išskyrus faktiškai atliktų veiksmų laiką. Dėl tokio pasyviojo budėjimo namie turi būti susitarta darbo sutartyje ar atskiru susitarimu ir darbuotojui mokama Darbo kodekso 118 straipsnio 4 dalyje nurodyta minimali priemoka.
24. Padidintas darbo užmokestis dėl nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų, kai padidinamas darbo mastas gali būti nustatomas darbo sutartyje, sudarytoje su atitinkamu darbuotoju.
25. AMMM vadovo įsakymu vieną kartą per metus gali būti skiriamos premijos:
25.1. už išskirtinį darbuotojo indėlį įgyvendinant AMMM veiklos tikslus arba pasiektus papildomus išskirtinius rezultatus;
25.2. valstybinių švenčių, Palangos miestui, Įstaigai reikšmingų sukakčių proga, paskatinti darbuotoją už veiklos rezultatus.
26. Premijos dydis nustatomas įvertinus įstaigos finansinę būklę, bet negali viršyti darbuotojui nustatytos pareiginės algos dydžio.
 
 
V SKYRIUS
PAŠALPOS
 
27. AMMM vadovas gali priimti sprendimą AMMM darbuotojui iš viešosios įstaigos lėšų skirti iki 5 MMA dydžio materialinę pašalpą, jeigu jo materialinė būklė tapo sunki dėl jo pačio ligos, artimųjų giminaičių, sutuoktinio, partnerio (kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka), sugyventinio, jo tėvų, vaikų (įvaikių), brolių (įbrolių) ir seserų (įseserių), taip pat išlaikytinių, kurių globėjais ar rūpintojais įstatymų nustatyta tvarka yra paskirti Įstaigos darbuotojai, ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo, kai yra rašytinis PJSC darbuotojo prašymas ir pateikti tai patvirtinantys dokumentai.
28. Mirus AMMM darbuotojui materialinė pašalpa išmokama jo šeimos nariams, jeigu yra mirusio AMMM darbuotojo šeimos nario (narių) rašytinis prašymas ir pateikti tai patvirtinantys dokumentai.
 
 
Vi SKYRIUS
PAREIGINĖS ALGOS NUSTATYMO TAISYKLĖS ATLIKUS darbuotojų VEIKLOS VERTINIMĄ
 
29. Kai darbuotojo tarnybinė veikla įvertinama kaip viršijanti lūkesčius, AMMM vadovo sprendimu darbuotojui gali būti nustatomas didesnis pareiginės algos koeficientas, taikant ne mažiau kaip 0,06 didesnį pareiginės algos koeficientą, tačiau ne didesnį negu tai pareigybei nustatytas maksimalus pareiginės algos koeficientas.
30. Kai darbuotojo veikla įvertinama kaip viršijanti lūkesčius, AMMM vadovo sprendimu darbuotojas perkeliamas į aukštesnes pareigas nustatant pareigybių sąraše arba pareigybės aprašyme tai pareigybei nustatytą pareiginės algos koeficientą.
31. Kai darbuotojo veikla įvertinama kaip neatitinkanti lūkesčių, AMMM vadovo sprendimu:
31.1. darbuotojui, atsižvelgiant į Sistemos nuostatas, gali būti nustatomas mažesnis pareiginės algos koeficientas, taikant ne mažiau kaip 0,06 ir ne daugiau kaip 0,18 mažesnį pareiginės algos koeficientą, tačiau ne mažesnį negu tai pareigybei nustatytas minimalus pareiginės algos koeficientas, arba;
31.2. darbuotojas gali būti perkeltas į žemesnes pareigas;
31.3. darbuotojas gali būti atleistas iš pareigų, arba;
31.4. gali būti sudaromas ne trumpesnės negu 2 mėnesių ir ne ilgesnės negu 6 mėnesių trukmės darbuotojo veiklos gerinimo planas. Jei pasibaigus darbuotojo veiklos gerinimo plano terminui darbuotojo veikla neeilinio vertinimo metu įvertinama kaip neatitinkanti lūkesčių, darbuotojas atleidžiamas iš pareigų.
32. Darbuotojams, kurių veikla įvertinta kaip viršijanti lūkesčius, rekomenduojama bent vieną kartą per 3 metus nustatyti didesnę pareiginę algą.
33. Kai darbuotojo veikla įvertinama kaip iš dalies atitinkanti lūkesčius, jo teisinė padėtis nesikeičia, tačiau darbuotojui nustatomas privalomas kvalifikacijos tobulinimas.
 
 
 
viI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 
34. Sistema AMMM peržiūrima ir/ar keičiama pagal poreikį, atsižvelgiant į teisės aktų pakeitimus, rinkos tendencijas, AMMM struktūrinius pakeitimus, įvertinus įstaigos finansines galimybes.
35. Darbuotojai su Sistema supažindinami AMMM darbo tvarkos taisyklėse nustatytu informavimo būdu.
36. darbo sutartyse gali būti nustatytos ir kitos darbuotojo darbo apmokėjimo sąlygos, tačiau jos negali prieštarauti šiai sistemai.
 
 
 
_____________

VšĮ Antano Mončio meno muziejaus darbo apmokėjimo sistemos
1 priedas
 
VŠĮ ANTANO MONČIO MENO MUZIEJAUS DARBUOTOJŲ PAREIGINĖS ALGOS KOEFICIENTAI
 
 
1 lentelė. Pareigybės ir pareiginės algos koeficientai
 
Pareigybės pavadinimas
Pareigybės lygis
Darbuotojų minimalūs pareiginės algos koeficientai
Technines funkcijas užtikrinančios pareigybės
Darbuotojų pareigybės
-
Finansininkas
 
4
0,95
Kultūrinės veiklos vadybininkas;
Kuratorius; vyriausiasis rinkinių kuratorius, ūkvedys, ekspozicijos konsultantas/prižiūrėtojas
3
0,62-1,06
-
Kasininkas, valytojas
2
0,52-0,57
 
 2 lentelė. Koeficientų priedai už įgytą išsilavinimą
 
Įgytas išsilavinimas
Priedas prie koeficiento
Aukštasis universitetinis išsilavinimas su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu
0,20
Aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu
0,18
Aukštesnysis išsilavinimas, įgytas iki 2006 metų, ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgytas iki 1995 metų
0,12
Vidurinis išsilavinimas ir (ar) įgyta profesinė kvalifikacija
0,06
 
                                                                              
3 lentelė. Koeficientų didinimo procentai pagal profesinio darbo patirtį
 
 
Profesinio darbo patirtis (metais)
iki 2
nuo daugiau kaip 2
iki 5
nuo daugiau kaip 5
iki 10
daugiau kaip 10
0
+5%
+10%
+15%
 
 
 
 
smart foreash ccms6
Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. „cookies“). Jie gali identifikuoti lankytojus, rinkti statistikos duomenis ir padėti pagerinti naršymo patirtį kiekvienam lankytojui atskirai.
Susipažinkite su mūsų Privatumo ir slapukų politika